contact us

Feel Free To Contact us

  • No.32, Fengzhuang Village, Houjia Administrative Village, Gujing Town, Qiaocheng District, Bozhou City, Anhui Province, China

  • +86 13989768492

  • yang@chinaxut.com